หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
  1. ใช้อายุของผู้ประสบภัยตั้งแต่ 15- 50 ปีขึ้นไป
  2. จำนวนวันที่ทำการนอนพักรักษาในโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บของผู้ประสบภัย
  3. ราคาที่แสดงนี้เป็นราคามาตรฐานกลางที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ   และสำหรับบางรายการที่มาตรฐาน       กลางไม่ได้กำหนดไว้ จะเป็นอัตราราคาของ รพ.เอกชน
  4. อัตราราคานี้ยังไม่รวมการผันแปรอื่นใดอันเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการรักษา
  5. จำนวนรายการที่พิจารณานั้นเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่เหมาะสมต่อการรักษา
  6. อาการบาดเจ็บแต่ละรายการจะรวมถึงบาดแผลถลอกทั่วไป ตามธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุแล้ว
  7. อัตรานี้ไม่ใช่เป็นอัตราตายตัว ขึ้นอยู่กับอัตราโรงพยาบาลแต่ละแห่ง หรือตามประกาศกระทรวง โดยสถานพยาบาลต้อง
      เบิกตามจริงแต่ไม่เกินราคาของมาตรฐานกลางนี้

 
ส่วนอินเตอร์เน็ตและระบบสำนักงาน [ Internet and Office Automation Division ] ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 Divorce Laws, Divorce Law, Divorce Lawyers, US Divorce Laws, .